Regres za premiju osiguranja

Uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja propisani su Pravilnikom. Pravo podnošenja zahteva imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Kako je prenela Marina Gačić iz Poljoprivredne stručne službe Šabac, podnosilac zahteva treba da je kod osiguravajućeg društva osigurao: Useve i plodove od rizika umanjenja prinosa; Rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava; Životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava. 

 

Visina regresa je 40% od visine premije osiguranja bez poreza. Uz zahtev se podnosi overena kopija polise sa periodom osiguranja od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja. Zahtev se podnosi u dva primerka Upravi za trezor od 15. juna do 31.oktobra tekuće godine.
 

Čitajte još: