Pravo vreme za reagovanje na pojavu repine pipe

Početkom prolećne sezone, već krajem februara  počinje se sa praćenjem pojave velike (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (C. pallidactylus) tako što se prati se brojnost fertilnih ženki  postavljanjem žutih posuda budući da žuta boja privlači ove štetočine.

Klopke se postavljaju u polju uljane repice, tako što se pričvrste za nosač u obliku štapa, neposredno iznad površine zemljišta. U klopkama treba da bude voda u kojoj će se hvatati jedinke. Da bi se postiglo zadovoljavajuće suzbijanje ove štetočine, ne treba čekati postizanje kritičnog broja od 1-2 pipe po biljci, već reagovati odmah nakon prvih ulovljenih jedinki, kada se temperatura vazduha stabilizuje na preko 10-12Co u toku celog dana.

Insekticidi koji se primenjuju za ovu namenu su: hlorpirifos  bifentrin, esfenvalerat, deltametrin, alfacipermetrin, ambda cihalotrin, tiakloprid, deltametrin i sl.

Čitajte još: