Do unapredjenja ovčarstva kroz povećanje broja jagnjadi i ekonomske koristi

U domaćem ovčarstvu, uglavnom je zastupljena ekstenzivna i poluintenzivna proizvodnja, na pašnjacima ili u staji, za proizvodnju mesa, a ređe i mleka. Nauka ima rešenje da se, savremenim metodama, poveća broj jagnjadi, a time i ostvari znatna ekonomska korist za odgajivača.

Čitajte još: