Beru voće u Slovačkoj


Voćarstvo Izvor: Politika 23.11.2017.
Beru voće u Slovačkoj

Voć­nja­ci u Slo­vač­koj, su­de­ći po če­stim van­red­nim auto­bu­si­ma iz No­vog Sa­da, pu­ni su be­ra­ča, pre­te­žno pen­zi­o­ne­ra iz Sr­bi­je. Ob­u­če­ni kao da idu na zi­mo­va­nje, u tor­ba­ma no­se rad­no ode­lo, na­mir­ni­ce sa ko­ji­ma mo­gu da spre­ma­ju hra­nu i re­dov­ne do­ze le­ko­va za me­sec da­na. – Mi smo bi­li već u dva na­vra­ta le­tos po me­sec da­na. Ima­mo do­bre uslo­ve, a po­sao ni­je te­žak. Ja­bu­ke su ni­ske i sve sa ze­mlje be­re­mo. Slo­va­ci pla­ća­ju tri i po evra na sat. Le­tos smo u me­stu Plje­šta­ni, če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta od Bra­ti­sla­ve, za­ra­đi­va­li i po 50 evra na dan. Ima­mo tro­šak za hra­nu ko­ja je mno­go jef­ti­ni­ja ne­go kod nas. Dnev­no nas ko­šta oko pet evra. Sa­mi je spre­ma­mo u ho­te­lu u ko­jem sta­nu­je­mo o tro­šku vla­sni­ka voć­nja­ka. Kad su bi­li da­ni du­ži, je­dan me­sec smo za­ra­di­li 2.000 evra, a od to­ga smo na hra­nu po­tro­ši­li 300 evra.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...