Vodeći proizvođači se ne izjašnjavaju


Ratarstvo Izvor: Politika 05.10.2017.
Vodeći proizvođači se ne izjašnjavaju

Po­sle­di­ce su­še po sun­co­kret su mi­ni­mal­ne u od­no­su na dru­ge ra­tar­ske kul­tu­re i zbog to­ga ne po­sto­ji raz­log za zna­čaj­ni­je po­sku­plje­nje sun­co­kre­to­vog ulja na do­ma­ćem tr­ži­štu, ka­že Vu­ko­sav Sa­ko­vić, pred­sed­nik Udru­že­nja „Žita Sr­bi­je”. On je od­ba­cio spe­ku­la­ci­je po­je­di­nih ana­li­ti­ča­ra i me­di­ja da po­sto­je tr­ži­šni raz­lo­zi zbog ko­jih bi ce­na ulja u ma­lo­pro­da­ji usko­ro mo­gla da bu­de po­ve­ća­na sa pro­seč­nih 135 na 160 di­na­ra. – Bi­lo je od­re­đe­nih uma­nje­nja pri­no­sa, ali je za­to se­tva sun­co­kre­ta bi­la ve­ća ne­go pret­hod­nih go­di­na. Ovo­go­di­šnji rod iz­no­si 577. 000 to­na, dok su na­še po­tre­be oko 480.000 . To zna­či da ima­mo vi­še sun­co­kre­ta ne­go što na­ši pre­ra­đi­va­či mo­gu da pre­ra­de – is­takao je Sa­ko­vić za Politiku. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...