Uvoz životinja veći gotovo 50%


Agroekonomija Izvor: Politika 20.11.2017.
Uvoz životinja veći gotovo 50%

Uvoz hrane u Srbi­ju u pr­vih de­vet me­se­ci 2017. ra­ste dva pu­ta br­že od iz­vo­za do­ma­ćih po­ljoprivred­nih proiz­vo­da. Iako nas je američko Mini­star­stvo za po­ljoprivredu  ne­davno svrstalo u de­set naj­ve­ćih svet­skih iz­vo­znika ži­ta­ri­ca i ku­ku­ru­za, ostali proiz­vo­đači ne ostvaru­ju ni približne re­zulta­te. Domaće proizvođače sve vi­še gu­ši uvoz proiz­vo­da ko­ji prona­la­ze put do do­ma­ćih po­troša­ča, uglavnom preko stra­nih la­na­ca supermarketa ko­ji do­mi­ni­ra­ju na srpskom tr­ži­štu, upozo­ra­va Vojislav Stanko­vić, agrarni anali­ti­čar. Izvoz po­ljoprivred­ne i prehram­be­ne in­du­stri­je do­stigao je 2,4 mi­li­jar­de do­la­ra – što je rast od 5,2 od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od 2016. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...