Insistiraju na edukaciji mladih


Agroekonomija Izvor: Politika 15.11.2017.
Insistiraju na edukaciji mladih

Se­la Sr­bi­je su u zna­ku oži­vlja­va­nja ze­mljo­rad­nič­kih za­dru­ga. Na­kon što su one go­to­vo pot­pu­no ne­sta­le, u mno­gim sre­di­na­ma sma­tra­ju da je to ima­lo da­le­ko­se­žne ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce, uključujući i odlazak mla­dih iz ru­ral­nih sre­di­na. U Ba­na­tu se na­da­ju da bi udru­ži­va­nje ze­mljo­rad­ni­ka baš kroz osni­va­nje za­dru­ga mo­žda mo­glo da za­u­sta­vi ga­še­nje se­la, jer ta po­ja­va već po­pri­ma za­bri­nja­va­ju­će raz­me­re. Pad sta­nov­ni­štva u Krajišniku, u op­šti­ni Se­čanj, sve je dra­stič­ni­ji i nji­hov broj je do danas prepolovljen Dra­gan Gra­ho­vac je di­rek­tor re­a­ni­mi­ra­ne za­dru­ge „Slo­ga”, u ko­ju se na po­čet­ku udru­ži­lo 25 me­šta­na.– Mi za­sad pre­ži­vlja­va­mo od ze­mlje i bo­ri­mo se pro­tiv no­vo­pe­če­nih ve­le­po­sed­ni­ka.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...